چالش سرنشینان

شما در صندلی سمت راست راننده قراردارید، اگر در طول سفر متوجه خواب آلودگی راننده شوید وظیفه شما چیست؟