همه چیز درباره اَپ نجات من

از قریب یکصد سال پیش که اولین اتومبیلها وارد کشور ایران شد بطبع یه سری برای. رانندگی با اتومبیل اقدام کردند. واین اشتیاق بین ایرانیان بیشتر شد و تقاضا برای مالکیت اتومبیل افزایش پیدا کرد .دولت وقت آن زمان نیز بسترهایی برای تردد اتومبیلها احداث کرد خیابانهای عریض ومناسب. ایجاد راهها و ساخت پلها اما فرد یا افرادی بجهت ورود این تکنولژی علوم مربوط براندن صحیح را پیگیری نکردند و تاکنون که میلیونها خودرو مدرن وهوشمند توسط رانندگان درحال تردد هست فقر اطلاعاتی چگونگی راندن صحیح حاکمیت دارد وبسترهای آموزشی جامع در سطح استاندارد وجود نداشته وندارد وآموزش راندن در کشور از همان زمان تاکنون بصورت صلیقه ای انجام میگیرد و رانندگی درایران از یک پراکندگی زیاد وبلبشویی حاد برخوردار است .گروه آموزشی نجات من حاصل دو دهه تحقیق فشرده برون ودرون جغرافیایی ارتباط با عاملهای بوجود آوردن یه آموزش صحیح. با بررسی تمام زوایا واستاندارد جهانی وحتی فراتر از آن با صرف هزینه های زیاد نقدی بوجود آورده ایم و امروز پدیده آموزشی نجات من با داشتن علوم وسیع چگونگی راندن صحیح برای اولین بار پا به عرصه وجود گذاشته وتشنگی فراگیری آموزش صحیح راندن درکشور را احساس و با اعتماد به استقبال بی نظیر مردم بجهت فراگیری. کاهش تخلفات وجرائم رانندگی وکاهش چشمگیر تصادفات را با تقدیم اپ آموزشی نجات من به محضر ملت شریف ایران که شایسته بهترینها هستند تقدیم میداریم